Tuition Assistance סיוע בשכר לימוד

החיוניות של ובטוחה סמוכה להיות יכולה שלנו היהודי העתיד רק על הכרה ידי הייחודית בתרומתה של כל הזה עתידל יהודית משפחה.

בית הספר מכיר ומעריך את ההשקעה שעושות המשפחות היהודיות אשר שולחות את ילדיהן וזאת על מנת להבטיח את העתיד של העם היהודי.

תכנית הסיוע החזקה לימוד שלנו מבטיחה נגישות לחינוך CESJDS עבור 40% מהמשפחות שלנו בשנה. הדירקטוריון, התורמים שלנו, והקהילה כולה מחויבים לאפשר נגישות לחינוך ב- CESJDS עבור משפחות רבות ככל האפשר.

אנחנו מעודדים אתכם לפנות ולבקש פרטים נוספים ולהתקשר לאורנה סיגל עם כל שאלה שיש לכם על תוכנית הסיוע הכספי.

Helene Rhodes:   hrhodes@cesjds.org or 301-692-4883
לנוחיותכם צרפנו טבלה אשר ניתן ללמוד ממנה על אפשרויות הסיוע הכספי לפי רמת ההכנסה.

 

מידע מפורט לגבי מחירון שכר הלימוד לפי כל כיתה, אפשרויות התשלום ומערכת FAST שהינה המערכת הממוחשבת של הסיוע הכספי (ניתן לעבוד בתוכנה זו גם הבא בקישור למצוא ניתן )בעברית.

 

 מידע על שכר לימוד ומידע על סיוע בשכר לימוד Tuition and Tuition Assistance Information