Social-Emotional Learning מעטפת רגשית-חברתית

בית הספר משקיע ברווחתם הרגשית והחברתית של כל תלמידיו ותלמידותיו. סגל ההוראה מכיר את כל התלמידים לעומק וערוך ללוות אותם בלימודיהם וגם בהתפתחותם האישית. היחס האישי מתאפשר על ידי מורות מחנכות בגילאי היסודי ויועצות (guidance counselors) בחטיבה ובתיכון, אם כי תגלו שכל סגל בית הספר, כולל המנהלים ואנשי הנקיון, מכיר את ילדיכם בשמותיהם ויודע מה שלומם.